×

Transitions

Scenariobepaling duurzame infra  

Projectfoto als achtergrond

Met de clusters Wegbeheer en Wegaanleg van de Provincie Limburg hebben wij onderzocht wat nodig is om in 2030 voor 50% circulair te werken en de CO2-uitstoot binnen de projecten van de clusters met minimaal 49% te reduceren ten opzichte van 1990. 

DOELSTELLING

Net als alle provincies staat Limburg voor de opgave om de impact op het klimaat en het gebruik van schaarse grondstoffen te beperken. De clusters Wegbeheer en Wegaanleg moeten inschatten hoeveel (aanvullend) budget het voor het behalen van deze doelstellingen moet reserveren.  

OPLOSSING

Samen met de provincie hebben wij geanalyseerd in hoeverre in recent uitgevoerde werken al circulair is gewerkt en hoe het staat met de klimaatimpact. Vervolgens zijn verschillende scenario’s ontwikkeld waarmee de clusters Wegbeheer en Wegaanleg precies tot ruimschoots aan de doelstellingen kunnen voldoen. Ook is per scenario een kosteninschatting gemaakt. 

RESULTAAT

Met het resultaat van dit onderzoek kan de nieuw te vormen coalitie van de Provincie Limburg binnen werkbare bandbreedtes budget reserveren voor de verduurzaming, zodat de doelstellingen op klimaat en circulariteit kosteneffectief behaald kunnen worden. 

“De resultaten geven de zwaartepunten aan waarop wij nu moeten gaan focussen”