×

Tenders

Dijkversterking Neder-Betuwe 

Projectfoto als achtergrond

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een landelijke samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen om Nederland in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Als onderdeel van het HWBP wordt de dijk langs de Waal bij Neder-Betuwe versterkt. Waterschap Rivierenland heeft marktpartijen in een concurrentiegerichte dialoog veel vrijheid gegeven om oplossingsrichtingen te onderzoeken en te toetsen, om zo te komen tot de beste samenwerkingspartner.  

DOELSTELLING

Het waterschap was op zoek naar een betrouwbare samenwerkingspartner om het versterken van afgekeurde dijkvakken over een lengte van ruim 20 kilometer op een duurzame en veilige manier te realiseren.  

OPLOSSING

De persoonlijke en professionele aanpak van Ploegam, Dura Vermeer en GMB sloot perfect aan op de behoeften van het waterschap. Deze aanpak is uitgewerkt in het plan dat wij namens deze aannemerscombinatie hebben geschreven. 

RESULTAAT

Al in de aanbesteding is een brede basis gelegd voor onderling vertrouwen in de samenwerking. Hiermee zijn de eerste belangrijke voorwaarden geschept om samen tot een duurzaam en veilig ontwerp te komen, met minimale overlast voor de omgeving.