×

Tenders

Dijkversterking Arcen

Projectfoto als achtergrond

De huidige dijken bij Arcen zijn niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst te beschermen bij hoogwater op de Maas. Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei zocht Waterschap Limburg in een concurrentiegerichte dialoog de beste samenwerkingspartner om de dijk bij Arcen te versterken.

DOELSTELLING

Het waterschap stimuleerde een duurzame projectuitvoering, die de omgevingshinder, stikstofuitstoot en overige schadelijke milieueffecten beperkt. Daarnaast zette het waterschap in op versterking van de ruimtelijke kwaliteit voor bewoners en bezoekers van het toeristische centrum van Arcen. Een deel van de waterkering loopt door de tuinen van bewoners. Zij hadden de sterke wens vrij zicht op de Maas te behouden.

OPLOSSING

Op basis van de afstemming in de dialoogfase bood de Dijkzone Alliantie (Ploegam, Dura Vermeer, Hollandia Infra) een aanpak die nauw aansloot op de doelstellingen en wensen van het waterschap. Sterke punten waren onder meer vrij zicht dankzij een zelfsluitende Vlotterkering in de tuinen en terrassen, een tot in detail uitgewerkt integraal ontwerpkader en een omgevingsvriendelijke, 100% emissieloze projectuitvoering.

RESULTAAT

Op basis van het plan van aanpak dat wij samen met de Dijkzone Alliantie hebben uitgewerkt, heeft Waterschap Limburg deze combinatie geselecteerd voor de één op één fase. In deze fase werken het waterschap en de Dijkzone Alliantie samen met overige stakeholders enkele details nader uit om tot een definitieve aanneemsom te komen. De uitvoering start naar verwachting na de bouwvak van 2025.